معرفی

دکتر هاشم موذن زاده

 

 • دکتر هاشم موذن زاده متولد ۱۳۴۵ قم
  دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۷۰
  اتمام دوره جراحی عمومی در بیمارستان بقیه الله در سال ۱۳۸۴
  طی دوره لاپاروسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان عرفان ۱۳۸۸
  طی دوره لاپاروسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی در بیمارستان بهمن ۱۳۹۱-۹۲

 

سوابق

تجربیات اجرایی

 • راه اندازی اعمال لاپاروسکوپی  پایه در حداقل ۴ بیمارستان در اهواز ١٣٨۴-١٣٨٧
 • راه اندازی مجدد بخش لاپاروسکوپی در بیمارستان خانواده ارتش ١٣٨٧ تاکنون 
 • راه اندازی تنها بخش جراحی های لاپاروسکوپی پیشرفته در نیروهای مسلح١٣٩٠ 
 • طراح ایده و همکار مرکز تحقیقات گوارش در زمینه غربالگری وسیع سرطان های کولون و رکتوم در نیرو های مسلح ١٣٨٩
 • طراح ایده و مدیر علمی پروژه مرکز سرطان نیرو های مسلح ١٣٩٠ تاکنون

دوره های آموزشی

 • دانش اموخته دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ١٣٧٠ 
 • اتمام دوره جراحی عمومی در بیمارستان بقیه الله در سال ١٣٨۴
 • طی دوره لاپاروسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان عرفان ١٣٨٨
 • طی دوره لاپاروسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی در بیمارستان بهمن ١٣٩١-٩٢

مقالات و تالیفات

 • اولین مقاله فارسی در مورد سندروم نادر بوورت ( عبور سنگ کیسه صفرا به داخل معده ) ١٣٨۶
 • ارایه مقاله در مستند سازی اسیب های های جنگی در صحنه در دومین کنگره طب نظامی ١٣٨۴
 • ارایه مقاله نقش لاپاروسکوپی در تروماهای شکمی درچهارمین کنگره طب نظامی ١٣٨٧
 • سخنرانی در مورد هموستاز در لاپاروسکوپی در هفتمین کنگره انجمن جراحان عمومی ١٣٩١
 •  پروژه تحقیقاتی بررسی ترجیح غذایی بیماران چاق ایرانی قبل و بعد از جراحی های چاقی  با همکاری انجمن جراحان چاقی ایران ١٣٩٢
 • شرکت در چهاردهمین کنگره کولو پروکتولوژی سپتامبر ٢٠١٣ چین

افتخارات

 

 •  پزشک نمونه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران  ١٣٨۵ و ١٣٨٨
 • عضو انجمن جراحان درون بین ایران  ازسال ١٣٨٧
 • مدیر گروه جراحی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از سال ١٣٩٠
 • عضو انجمن جراحان چاقی ایران 
 • عضو جامعه جراحان ایران از سال ١٣٨۴
 • مقام برتر در اموزش از دانشگاه جندی شاپور اهواز ١٣٨۶
 • مقام برتر در خلاقیت شغلی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ١٣٨٨