تمامی مطالب توسط: دکتر هاشم موذن زاده

تظاهر ویژۀ سندرم بوورت و گزارش بیمار

تظاهر ویژۀ سندرم بوورت و گزارش بیمار

تظاهر ویژۀ سندرم بوورت و گزارش بیمار

عنوان

تظاهر ویژۀ سندرم بوورت و گزارش بیمار

مؤلفین:

دکتر عبدالحسن طلائی زاده

دانشیار گروه جراحی عمومی

دکتر هاشم مؤذن زاده

متخصص جراحی عمومی

آدرس: بیمارستان امام خمینی (ره) دانشکدۀ پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز ، ایران

بیشتر...

کیست مویی

کیست مویی

جراحی سینوس پیلونیدال
سینوس پیلونیدال (Pilonidal Sinus)

سینوس پیلونیدال یک حفره محصور و کوچک است که زیر پوست در بالای شکاف بین دو کپل قرار دارد.

بیشتر...