تمامی نوشته ها جراحی عمومی

زخم معده

زخم معده

زخم معده
در اکثریت قریب به اتفاق زخمهای معده میتوان هلیکوباکتر را دید. در واقع ضعف لایه مخاطی محافظت کننده معده توسط هلیکوباکتر میتواند زمینه ساز بروز زخم معده محسوب شود.

بیشتر...

آپاندکتومی

آپاندکتومی

آپاندکتومی

آپاندیس یک ارگان بسیار کوچک است که در ابتدای روده بزرگ و سمت راست شکم قرار دارد.

بیشتر...