تمامی نوشته ها مقالات

رژیم غذایی بای پس معده چگونه است؟

رژیم غذایی بای پس معده چگونه است؟

همه چیز درباره بای پس معده

بای پس معده نوعی جراحی است که به کمک آن جراح معده فردی که اضافه وزن دارد را به دو قسمت بزرگ تر و کوچک تر تقسیم می کند. روده ها نیست که مهم ترین اندام بدن برای جذب و کمک به دفع هستند، توسط جراح کمی کوتاه شده و مستقیما به قسمت کوچکتر معده وصل می شود. در نتیجه غذا با مقدار کم در فرد احساس سیری ایجاد می کند و روده نیز به دلیل کوتاه تر شدن مقدار کم تری غذا را جذب بدن می کند.

بیشتر...