تمامی نوشته ها پروژه های تحقیقاتی

تظاهر ویژۀ سندرم بوورت و گزارش بیمار

تظاهر ویژۀ سندرم بوورت و گزارش بیمار

تظاهر ویژۀ سندرم بوورت و گزارش بیمار

عنوان

تظاهر ویژۀ سندرم بوورت و گزارش بیمار

مؤلفین:

دکتر عبدالحسن طلائی زاده

دانشیار گروه جراحی عمومی

دکتر هاشم مؤذن زاده

متخصص جراحی عمومی

آدرس: بیمارستان امام خمینی (ره) دانشکدۀ پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز ، ایران

بیشتر...