همه پست ها با برچسب جراحی آپاندیس

آپاندکتومی

آپاندکتومی

آپاندکتومی

آپاندیس یک ارگان بسیار کوچک است که در ابتدای روده بزرگ و سمت راست شکم قرار دارد.

بیشتر...