همه پست ها با برچسب فیستول آنال

فیستول مقعد

فیستول مقعد

فیستول آنال
فیستول آنال رابطه غیر طبیعی بین کانال آنال و پوست پرینه است. معمولا به دنبال آبسه ایجاد شده در غده های آنال به وجود می آید.

بیشتر...