همه پست ها با برچسب پولیپ ساقه‌دار

جراحی عمومی

جراحی عمومی

پولیپکتومی

Endoscopic Mucosal Resection and Endoscopic Submucosal Dissection

در سال‌های اخیر ارائه روش‌های (Endoscopic Mucosal Resection (EMR و (Endoscopic Submucosal Dissection (ESD به عنوان روش‌های درمانی ایمن و کارآمد جهت مشخص کردن میزان رشد آسیب‌های مخاطی در مری، معده، دوازدهه، و روده و برداشتن نواحی آسیب دیده از عمده‌ترین پیشرفت‌های صورت گرفته در راستای گسترش تکنیک‌های آندوسکوپیک بوده است.

بیشتر...